Programmist däller üçin web gözlemek: Semalt hünärmeni düşündirýär

Maglumatlar bilen işleýän bolsaňyz we maglumat bazasynyň esasy çeşmesi hökmünde interneti ulanýan bolsaňyz, web döwmek hakda eşiden bolmaly. Web gözlemek, islenýän web sahypalaryndan maglumat alyp bilmeýän wagtyňyz başlaýar. Bu ýerde, şeýle hem, talaplaryňyza görä maglumatlary döwmek ýa-da çykarmak üçin ulanyp boljak üç gural barada gürleşeris.

Web döwmek näme?

Web gözlemek, dürli saýtlardan peýdaly maglumatlary çykarmagyň usulyna ýa-da usulyna degişlidir. Bu maglumatlary tekst görnüşinde-de, grafiki görnüşde-de alyp bolýar. Collectedygnansoň, maglumatlary dürli maksatlar üçin ulanyp bilersiňiz: akademiki gözleglerden başlap, internetdäki işewürligiň ösüşine çenli. Web gözlegini web gözleginden tapawutlandyrýan möhüm bir zat, web gyrkymlary hemişe HTML görnüşinde gurulmadyk maglumatlaryň üýtgemegine gönükdirilendir. Beýleki tarapdan, web gözleg Google, Bing we Yahoo ýaly gözleg motorlarynda maglumatlary indeksirlemegiň prosedurasydyr.

Web gyrmagyň amaly peýdalary tükeniksiz, sebäbi ähli adamlar we kärhanalar bu usuldan beýleki tarapdan peýdalanyp bilerler. Mysal üçin, web gözlemek akademiki we gözleg maksatly internetde dogry maglumatlary tapmaga kömek edýär. Şeýle hem, marketologlara onlaýn gözlegleri geçirmäge we bäsdeşleriniň işini nädip ösdürýändiklerini bilmäge kömek edýär.

Programmirlemeýänler we işläp düzüjiler üçin üç sany web gyrkyjy programma üpjünçiligi ýa-da gural:

1. Stoly düşürmek (Chrome giňeltmesi):

Web brauzeriňize goşup boljak we web sahypalarynda gezmäge kömek edýän Google Chrome giňeltmesi. Google Docs, Open Office we Microsoft Excel ýaly gysga tablisalara we elektron tablisalaryna HTML tablisalaryna çalt girmäge we göçürmäge mümkinçilik berýär. Gurlandan we işjeňleşdirilenden soň, Google Chrome giňeltmeler sahypasyna girip, bu giňeltmäni web brauzerleriňize goşmak üçin "Stol düşürmek" opsiýasyny gözlemeli bolarsyňyz.

2. Tablisa paneli (Firefox giňeltmesi):

“Table Capture” ýaly, “Stol to Clipboard” “Firefox” brauzeri bilen has oňat işleýän giňişleýin giňeltme. Aýratynlyklary we häsiýetleri boýunça Chrome giňeltmesine gaty meňzeýär, ýöne ýeke-täk tapawut, diňe HTML tablisasynyň aýratyn hatarlaryny we sütünlerini saýlamaga mümkinçilik berýär. Web guralyny bu gural bilen çyzmak gaty aňsat: diňe syçanjygyň kursoryny stoluň üstünde goýmaly we “Table2Clipboard” atly opsiýa basmaly. Bu ýerden, ähli tablisany görkezilen elektron tablisalaryna göçürip we goýup bilersiňiz.

3. Google Docs elektron tablisalary:

Google Docs elektron tablisalarynyň ähmiýetini diňe web ussatlary we sanly marketologlar bilýär. Bular wagtyň geçmegi bilen dürli gowulaşmalary başdan geçirdi we dürli aýratynlyklaryň arasynda HTML tablisalaryndan maglumatlary çykarmak we elektron tablisalaryna import etmek mümkinçilikleri bar. Gmail hasabyňyzda Google Docs-a aňsatlyk bilen girip bilersiňiz. Hasabyňyza gireniňizden soň, Google Drive sahypasyna girip, "- - Elektron tablisalaryny döretmek" düwmesine basmaly. Maglumatlary döwmek guralynyň iň ajaýyp aýratynlygy, HTML tablisalaryňyzyň web sahypasynda awtomatiki täzelenmegi.

mass gmail